Passiva

Onder passiva vallen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. De passiva is al het geld dat is gefinancierd in een bedrijf. Onder de passiva vallen ook alle schulden, hier is een bedrijf namelijk ook vaak door gefinancierd. Zo is een lening waarmee een bedrijf is gefinancierd een goed voorbeeld van een schuld. Aangezien een lening een financiering is van een ander valt dit onder het vreemd vermogen. Je kan jezelf ook zijn verschuldigd door geld in je eigen bedrijf te stoppen, dit valt dan onder het eigen vermogen. Maar wat zijn het vreemd vermogen en het eigen vermogen nou eigenlijk?


Vreemd vermogen

Wat is vreemd vermogen en waarom is dit zo'n vreemde term? Kort gezegd zijn dit alle schulden van je bedrijf die niet uit je eigen spaarpotje komen. Het vreemd vermogen is een optelsom van de nog te betalen btw, crediteuren, en overige schulden. 

De 'nog te betalen BTW' is het bedrag wat in het laatste kwartaal (Q4) wordt berekend voor wat het bedrijf moet afgedragen aan de Belastingdienst. Dit is in Gekko altijd 0 indien je nog niet het Q4 BTW rapport hebt berekend. Over het algemeen is de ‘nog te betalen BTW’  opgebouwd uit de  verschuldigde omzetbelasting minus de voorbelasting (terug te vragen btw op kosten).

Onder crediteuren worden de kosten vermeldt die nog niet zijn betaald, bijvoorbeeld de kosten aan je leverancier. In Gekko worden de meeste kosten die zijn opgeslagen gezien als betaald, tenzij er specifiek is aangegeven dat de type transactie nog niet is betaald of als de kostenpost incompleet is.

Als laatste zijn er nog ‘Overige schulden’. In Gekko kan je hier handmatig schulden opgeven die niet in Gekko staan opgeslagen. Wanneer je overige schulden opgeeft verlagen deze je eigen vermogen, omdat het vreemd vermogen verhoogt wordt.


Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het bedrag wat door de ondernemer zelf is geïnvesteerd in zijn/haar eigen bedrijf. Het eigen vermogen is een bedrag als resultaat van de meest belangrijke berekening in boekhouden, namelijk Activa – Vreemd vermogen = Eigen vermogen.
In Gekko wordt het eigen vermogen als volgt berekend:
De winst (onderaan de Winst & verliesrekening) +/- de inleg / ontrekkingen (onderaan de jaarrekening) van hetzelfde jaar.

Voor meer informatie over de Balans, met name voor de belastingaangifte, lees dan deze blog van Gekko over de Balans.