Balans

Wat is een balans?

Een balans is een financieel overzicht van al de bezittingen van jouw bedrijf. Dit financiële overzicht is alleen maar een momentopname van de bezittingen van jouw bedrijf, als er financieel iets verandert in je bedrijf dan verandert de balans ook. Samen met de winst- en verliesrekening is de balans een belangrijk onderdeel van je jaarrekening dat het jaarverslag voor het einde van het jaar compleet maakt.

Hieronder leggen we kort uit wat de termen van een balans betekenen zoals deze in Gekko staan weergegeven.


Activa

De activa op je balans is een overzicht van al de bezittingen in je bedrijf waar je toegang tot hebt. Hieronder valt het geld dat beschikbaar is voor je bedrijf, plus de investeringen en materialen. 

Saldo bankrekening 

Dit is de momentopname van het saldo van je bankrekening. Wanneer je bankrekening is gekoppeld aan Gekko, dan wordt er een moment opname van je saldo gemaakt bij het berekenen van je balans.

Cash en andere monetaire bezittingen

Ook wel bekend als liquide middelen. Hier staan alle overige monetaire bezittingen opgegeven. Denk bijvoorbeeld aan kasgeld dat nog niet in Gekko is opgegeven.

Debiteuren 

Onder debiteuren vallen al je facturen onder die nog niet zijn betaald door je klanten. In wezen dus de schulden van je klanten die aan jou zijn gericht.

Investeringen 

Investeringen zijn materiële bezittingen van je bedrijf die je over meerdere periodes afschrijft. Investeringen zijn uitgaven van meer dan €450,- (excl. btw). Denk bijvoorbeeld aan computers of machines die je voor je bedrijf aanschaft. 


Vreemd Vermogen

Het vreemd vermogen omvat alle schulden van je bedrijf. Hieronder valt al het geld dat in je bedrijf zit, en dat jij niet zelf hebt geïnvesteerd. Vreemd vermogen bestaat uit kort- en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen zijn schulden die niet langer dan een jaar op je balans staan. Lang vreemd vermogen zijn schulden die meerdere jaren op je balans staan, denk bijvoorbeeld aan een bank lening.

Nog te betalen BTW 

Aan het einde van het jaar moet je altijd een bedrag afdragen aan de Belasingdienst voor de BTW. Onder nog te betalen BTW wordt het bedrag weergeven wat in het laatste kwartaal (Q4) wordt berekend voor de afdracht aan de Belastingdienst. 
In Gekko is dit is altijd 0 indien je nog niet het Q4 BTW rapport hebt gedraaid.

Crediteuren 

Crediteuren zijn al je nog te betalen onkosten of inkoopfacturen. Het bedrag van je crediteuren is een optelling van al je bruto onkosten (kosten incl. btw) die nog niet zijn betaald. 
In Gekko moet je dit apart aangeven bij het toevoegen van kosten door het type transactie aan te merken als ‘nog niet betaald’. 

Overige schulden

Dit zijn de schulden die niet onder je vreemd vermogen, nog te betalen BTW, en crediteuren vallen.
In Gekko kan je hier schulden opgeven die niet in Gekko staan opgeslagen, maar die wel je eigen vermogen verlagen.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen wordt ook wel gezien als een schuld van de eigenaar van de onderneming aan zichzelf, omdat het geld door de ondernemer zelf in zijn onderneming is ingebracht. Al het geld dat je in jouw bedrijf investeert valt onder het eigen vermogen.


Winst- en verlies

Onder de winst- en verliesrekening worden al je inkomsten en onkosten weergeven, met als eindbedrag je winst of verlies. 

Totale omzet

De totale omzet is een optelling van alle inkomsten van je facturen exclusief BTW in het jaar van je balans. 

Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen zijn al de facturen exclusief BTW die nog niet zijn betaald in het jaar van je balans. Dit bevat ook het bedrag van facturen die al wel in het volgende jaar zijn betaald.

Betaalde facturen

Betaalde facturen zijn al de facturen exclusief BTW die zijn betaald in het jaar van je balans. Facturen die pas in het volgende jaar zijn betaald worden hier weggelaten.

Correcties

Correcties zijn inkomsten die handmatig zijn toegevoegd en waar soms geen factuur aan verbonden is. Het bedrag van al je toegevoegde correcties wordt exclusief BTW weergegeven. 

Totale kosten

De totale kosten is een optelling van alle kosten exclusief BTW in het jaar van de balans, plus het bedrag van de afschrijvingen van je investeringen. 

Onkosten

Onkosten zijn al je netto kosten (excl. BTW) in het jaar van je balans, waarbij de afschrijvingen van je investeringen zijn weggelaten. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn een optelling van al de afschrijvingen van je investeringen in het jaar van je balans. Afschrijvingen behoren tot kosten die zijn gemarkeerd als investering en worden over meerdere jaren verwerkt.

Winst

De winst is je totale omzet minus je totale kosten.